Privacyvoorwaarden
Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie, gevestigd aan Raadhuisstraat 6, 5582 JD Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.kinderenjeugdtherapie.com
Raadhuisstraat 6
5582 JD Waalre
040-2221691


Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Overige gegevens die belang zijn voor de behandeling
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat typeBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw kind indien er sprake is van een vergoeding door de gemeente:

 • Burgerservicenummer (BSN)Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut van de Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, gesprekken met u, uw kind en eventuele betrokken partijen en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die de Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij andere zorgverleners en instanties, bijvoorbeeld bij de huisarts of school.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


De behandelend therapeut en/of een supervisor van de Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie hebben als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Enkele gegevens worden gebruikt voor de facturatie en de financiële administratie  
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.
Bij kinderen gaat de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar in vanaf het behalen van de 18-jarige leeftijd.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien van toepassing (bij een traject via de gemeente) heeft ook de gemeente inzage in de zorgnota.

 • Naam , adres en woonplaats (cliënt)
 • Geboortedatum (cliënt)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, Integratieve therapie of vaktherapie met daarbij eventueel de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult.Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga / _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Wij zijn verplicht om zorgdossiers 20 jaar te bewaren vanaf het 18e levensjaar. Indien u deze dossiers wenst te verwijderen, zullen wij deze anonimiseren zodat deze dossiers niet meer traceer zijn naar u of uw kind.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@kinderenjeugdtherapie.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor Kindertherapie en Jeugdtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kinderenjeugdtherapie.com

Corina Beckers
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Onze zoon van 10 jaar liep tegen een moeilijk probleem aan wat op korte termijn specialistische aandacht nodig had.
Omdat er een wachttijd was bij de organisatie met de specifieke kennis in huis, zijn wij op zoek gegaan naar iemand die hem in de tussentijd kon begeleiden.
Wij konden op korte termijn terecht.
Dit was zowel voor ons als onze zoon een schot in de roos. Onze zoon en wij voelden ons vanaf het eerste moment goed begrepen en op ons gemak.
Met veel plezier ging hij dan ook naar haar toe, en keek ook uit naar hun gesprekken.
Wij als ouders werden goed betrokken bij de voortgang en de inhoud.
Nadat onze zoon in behandeling ging bij de specialist, heeft zij ook uitstekende nazorg richting onze zoon, ons, en de nieuwe behandelaar gegeven.
Alles bij elkaar een zeer positieve ervaring!

– Eric
Dit is een website van Fly Webservices || Beheerder