De werkwijze van de praktijk

U kunt uw kind op eigen initiatief, of na verwijzing van bijvoorbeeld de leerkracht of arts aanmelden. Jongeren vanaf zestien jaar mogen zich zonder toestemming van de ouder(s) aanmelden voor de therapie.

Intakegesprek

Op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst, volgt na aanmelding een intakegesprek tussen de ouders en de therapeut. U heeft een gesprek met de therapeut die het beste aansluit bij de problematiek van uw kind. In het intakegesprek kunt u belangrijke informatie geven over uw kind, en uw kijk geven op de mogelijke oorzaak van het probleem. In overleg wordt besproken wat de beste behandelmethode is voor uw kind.

Rol van de ouders

Na een aantal sessies vindt een oudergesprek plaats. Daarin wordt het proces besproken en eventuele communicatie- en/of begeleidingsadviezen gegeven. Inhoudelijke zaken worden pas verteld, nádat uw kind hiervoor toestemming heeft gegeven. Aan de hand van de persoonlijke situatie van uw kind, bepalen we in welke mate we werken met de ouders, en of we contact opnemen met andere belangrijke personen zoals de leerkracht. Uiteraard benaderen we andere personen alleen met goedkeuring van u en uw kind.

NB: het is ook mogelijk om één of meerdere oudergesprekken aan te vragen, zonder dat uw kind in therapie komt. Soms volstaat het ontvangen van adviezen bij het oplossen van het probleem.

Sessies

Kinderen geven het moment van afronding vaak zelf aan. Soms is een therapie met een paar sessies klaar, soms duurt het langer. Wij streven ernaar de behandeling kort te laten duren.

Klachten

Alle kindertherapeuten, aangesloten bij de VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de kindertherapeut. Zij vallen onder het Klachtrecht van de VIT (www.vit-therapeuten.nl), en de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) én onder het Tuchtrecht van de koepel waarbij de kindertherapeut is aangesloten. Dit is RBCZ.

Klachtrecht

Bij klachten over het handelen van de therapeut, bijv. als deze zich niet houdt aan de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. De klacht dient in eerste instantie aan de therapeut zelf voorgelegd te worden, c.q. met haar besproken te worden. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft kan er in sommige gevallen gesproken worden met een onafhankelijke collega therapeut.

Lukt het niet om de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de klachtencommissie.
Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz).

U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). Het klachtenreglement van de beroepsvereniging treft u hier aan.

De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT-therapeuten leveren. In navolging van de wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven bij het RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten) certificeert en registreert. Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ.

 

 

Corina Beckers
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Een vertrouwd adres, waar het kind centraal staat.
Behandeling draait geheel om en vanuit het kind.
Laag drempelig in benadering.
Mijn zoontje vond het heel fijn zelf een mailtje te kunnen sturen, als iets hem bezig hield. Kreeg ook altijd meteen een antwoord terug.

– Cisca Slegt
Dit is een website van Rupz || Beheerder.